Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Al onze verkopen gebeuren uitsluitend tegen onze hierna bepaalde algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van onze klanten die tegenstrijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden worden door ons niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, dewelke steeds bij benadering worden opgegeven.

Artikel 3

Een order verbindt enkel de koper, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke orderbevestiging.

Artikel 4

Vermits de goederen op maat gemaakte, gepersonaliseerde producten betreffen, is van rechtswege het herroepingsrecht hierop niet van toepassing.
Voor wat betreft de niet-gepersonaliseerde producten, zoals bijvoorbeeld inktkussens en datum- of nummerstempels zonder tekst, bestaat er een herroepingsrecht van 14 dagen.
 

Artikel 5

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de koper.

Artikel 6

Bij verkoop op afroep zal de koper de goederen in ieder geval dienen af te roepen en af te halen binnen de drie maanden na de orderbevestiging, bij gebreke waarvan de verkoop als ontbonden zal worden beschouwd en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Artikel 7

Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen bij aangetekend schrijven en binnen de 5 dagen na de levering aan de zetel van de verkoper gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Artikel 8

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, zijn onze facturen steeds contant betaalbaar op de zetel van de verkoper te Schilde, netto en zonder korting.

Artikel 9

Na het plaatsen van de bestelling gaat deze onmiddellijk in productie, de bestelling kan dus niet meer geannuleerd worden tenzij het om niet-gepersonaliseerde producten gaat. 
Bij het plaatsen van de bestelling kan men kiezen om deze onmiddellijk te betalen d.m.v. online betaling via Paypal of het Mollie-betalingsplatform.
Als men kiest voor betaling via overschrijving dient de betaling ten laatste na 3 dagen betaald te zijn.
Nadien worden er maximaal 3 betalingsherinneringen verstuurd via mail naar het door de klant opgegeven mailadres. Als hierop geen reactie volgt, wordt het dossier doorgegeven aan het Deurwaarderskantoor GDW Provant. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een bestelling zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo vermeerderd met 12 % met een minimum van 125 Euro en een maximum van 2000 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt

Artikel 10

Iedere factuur die onbetaald blijft op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een conventionele verwijlrente van 12 % per jaar tot volledige betaling.

Artikel 11

Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's.

Artikel 12

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, worden alle goederen en werken zonder garantie geleverd. De goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden, desgevallend met de gebruikelijke kleine afwijkingen, zoals gekend door de klant en door hem bij levering nagezien.

Artikel 13

Intellectuele eigendomsrechten : de inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Colopshop of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid : de informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Colopshop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Colopshop de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Colopshop kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Colopshop geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Colopshop kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Colopshop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken : het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen (België). De verkoper kan echter tevens het geschil laten beslechten voor de rechtbank van de woonplaats van de debiteur. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Privacybeleid : Colopshop hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Colopshop, Schaliënhoefdreef 49, 2970 Schilde of via info@colopshop.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Colopshop, Schaliënhoefdreef 49, 2970 Schilde of via info@colopshop.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Colopshop kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van Cookies : tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.